telkommilowka@wp.pl 724 555 066
Regulamin
 1. Apartament wynajmowany jest na doby.

 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00.

 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu z wyprzedzeniem. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.

 4. Klucze do apartamentu zostaną przekazane w lokalnym biurze znajdującym się Milówce ,otwartym w godzinach poniedziałek – piątek 8:00-16:00 sobota 8:00-12:00 Po godzinach pracy biura możliwe jest odebranie/zdanie kluczy, po wcześniejszym kontakcie z biurem.

 5. Dokładny termin i godzina przyjazdu Gościa do apartamentu powinna zostać potwierdzona telefonicznie lub mailowo, najpóźniej na dzień przed przyjazdem, osobie odpowiedzialnej za rezerwację wskazanej przez Telkom. W przypadku braku możliwości dotarcia przez Gościa do apartamentu na umówioną godzinę Telkom zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przekazania kluczy.

 6. Zameldowanie po godzinie 24.00 jest opcjonalne i musi być każdorazowo potwierdzone przez firmę Telkom. Gość zobowiązany jest poinformować firmę Telkom o zameldowaniu po 24.00 z wyprzedzeniem 24 godzinnym. W przypadku braku takiej informacji, zameldowanie może nie być możliwe, a rezerwacje może zostać odwołana z powodu niedojazdu.

 7. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej.

 8. Telkom zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:
  1. zakłócanie spokoju innych gości
  2. przebywanie osób nie będących klientami Obiektu, bez powiadomienia o tym obsługi Obiektu
  3. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite
  4. wprowadzania zwierząt na teren Obiektu

 9. Gość za zgodą Telkom może przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na osobę trzecią, pod warunkiem przejęcia przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. .

 10. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.

 11. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.

 12. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Lokalu lub jego wyposażeniu nie wynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Lokalu.

 13. Gość jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych Telkom oraz osobom trzecim. Klient zobowiązany jest do poinformowania Telkom lub osoby upoważnionej o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.

 14. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Telkom może pobrać od Klienta, podczas wydawania kluczy do lokalu, kaucję. Kaucja podlega zwolnieniu w ciągu 7 dni po opuszczeniu Lokalu , po potrąceniu równowartości szkód wyrządzonych przez Klienta oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.

 15. Potrącenia należności Telkom z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.

 16. Telkom zastrzega sobie prawo do obciążenia karty Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty.

 17. Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożeń na bezpieczeństwu gości lub mienia, w przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu, podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan apartamentu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Telkom zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z apartamentów w powyższych sytuacjach.

 18. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Najemca zobowiązuj się zapłacić karę umowną w wysokości 200 zł za każdą dodatkową osobę za dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie Telkom może również odmówić wydania kluczy.

 19. Przebywanie w apartamencie zwierząt jest niedozwolone. Złamanie tego zakazu skutkuje karą pieniężną w wysokości 300 zł za każdą zarezerwowaną przez Gościa dobę. (Chyba, że ustalono inaczej w formie pisemnej).

 20. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek. W przypadku wyczucia zapachu wyżej wymienionych, Telkom obciąży gościa kwotą w wysokości 500 zł za wywabianie zapachu.

 21. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.

 22. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel Telkom zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, Telkom uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.

 23. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić Telkom wynajmowany lokal w celu skontrolowania jego stanu.

 24. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Lokalu oraz piloty do bram wjazdowych (o ile rezerwacja obejmuje miejsce garażowe). Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł za sztukę.

 25. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

 26. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 27. Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla Telkom Kuś Dominik

ZASADY REZERWACJI
 1. Rezerwacje dokonujemy telefonicznie pod nr - 724-555-066, 793-495-915.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest przelanie na konto bankowe zadatku w ciągu 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji wskazanej kwoty przez firmę Telkom wraz z odpowiednim opisem ( termin rezerwacji / imię nazwisko lub poprzez ściągnięcie środków pieniężnych z karty kredytowej za zgodą Gościa.
 3. W przypadku braku wpłaty zadatku na konto rezerwacja zostanie anulowana.

ZMIANA TERMINU REZERWACJI
 1. Zmiana terminu rezerwacji jest bezpłatna, można jej dokonać maksymalnie dwa razy i jest uzależniona od dostępności wolnych apartamentów.

WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI
  W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:
 1. Bezpłatnie w przypadku rezygnacji z pobytu na 21 dni i więcej przed planowanym przyjazdem.
 2. 50% wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu pomiędzy 21 a 8 dniem przed planowanym przyjazdem.
 3. 100 % wartości rezerwowanego pobytu w przypadku rezygnacji z pobytu na mniej niż 7dni przed planowanym przyjazdem lub braku przybycia bez anulowania rezerwacji.
 4. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu, względnie pobrana z karty kredytowej. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura / paragon i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.
Copyright 2021 - Apartamenty TELKOM Milówka